Termin i miejsce 

Zawody rozegrane zostaną w dniu 14 września 2014 r. /niedziela/.  Początek od godziny 9:45 na terenie Nowej Huty i strzelnicy LOK przy ulicy Jeżynowej w Pleszowie. Biuro zawodów czynne jest od godz. 7:45  pod Nowohuckim Centrum Kultury- al. Jana Pawła II  232. O godz. 9:15   –  Biuro zawodów zostaje przeniesione spod Nowohuckiego Centrum Kultury pod Stadion Hutnika – teren zielony wzdłuż  ul. Ptaszyckiego…

Regulamin  VI Nowohuckiego Biathlonu Rowerowego

 

Patronat honorowy nad imprezą objął  Prezydent Miasta Krakowa

   Jacek Majchrowski

 

Organizatorem zawodów jest :

Stowarzyszenie „ Moja Nowa Huta”

FHU „Elmar”,

Zarząd Fabryczny Ligi Obrony Kraju,

„Głos” Tygodnik Nowohucki – patronat medialny

ZHP Szczep im W. B. Głowackiego

Nowohuckie Centrum Kultury  Al. Jana Pawła II  232

Dyrektor Zawodów – Sławomir Pietrzyk  tel. 12 643 44 33

 

Celem organizowanej imprezy jest :

– popularyzacja kolarstwa i strzelectwa sportowego,

– upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,

– propagowanie spędzania wolnego czasu w atmosferze zdrowej rywalizacji sportowej.

 

Termin i miejsce

Zawody rozegrane zostaną w dniu 14 września 2014 r. /niedziela/.  Początek od godziny 9:45

na terenie Nowej Huty i strzelnicy LOK przy ulicy Jeżynowej w Pleszowie.

      Biuro zawodów czynne jest od godz. 7:45  pod Nowohuckim Centrum Kultury-

      al. Jana Pawła II  232. 

      O godz. 9:15   –  Biuro zawodów zostaje przeniesione spod Nowohuckiego

      Centrum Kultury pod Stadion Hutnika – teren zielony wzdłuż  ul. Ptaszyckiego.

 

Zawodnicy startujący w VI Nowohuckim Biathlonie Rowerowym proszeni są o przybycie pod Nowohuckie Centrum Kultury al. Jana Pawła II 232 . Tam nastąpi start honorowy Biathlonu

w kierunku Stadionu Hutnika ul. Ptaszyckiego.

Start honorowy odbędzie się w jednej kolumnie w dostosowaniu do sygnałów i poleceń wydawanych przez Policję. Przejazd nie ma charakteru wyścigu.

 

 Uczestnictwo w zawodach

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy licencjonowani i nie licencjonowani, którzy ukończyli

w dniu zawodów 14 rok życia, posiadają w pełni sprawny rower i kask kolarski  a ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. Za stan roweru podczas Biathlonu odpowiada uczestnik. Do startu w zawodach będą dopuszczone tylko rowery w dobrym stanie technicznym.

Zawodnicy w wieku od 14 do 18 lat mogą startować w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną  podpisem w Formularzu Zgłoszeniowym.

 

Zapisów dokonujemy internetowo. Osoba zgłaszająca się do Biathlonu drogą internetową dokonuje wpłaty na konto wpisując w tytule przelewu  swoje  imię i nazwisko oraz za co wpłaca np. Jan Kowalski – wpłata za udział w VI Nowohuckim Biathlonie Rowerowym.

Dane do przelewu :

PPC Ostrowski , ul Na Młyny 17, 33-112 Tarnowiec

rachunek bankowy nr: 19 1140 2004 0000 3802 7414 4230 mBank

 

WAŻNE!! z dopiskiem Biathlon Rowerowy                                                                                          Brak dokonanej wpłaty jest równoznaczne z nie wpisaniem na listę startową uczestnika.

Kwota wpłaty za udział w VI Nowohuckim Biathlonie Rowerowym wynosi 15 zł.                                      Zapisy i wpłata na konto do dnia 10.09.2014r. włącznie.                                                                                                                                                                                                                                                                      W razie wolnych miejsc w dniu zawodów, organizator może podjąć decyzję o wpisaniu na listę zawodników, osobę zgłaszającą się do zawodów. Wpłata za udział wpłacana w dniu zawodów wynosi 30 zł. Zapisy w Biurze Zawodów przy ul. Ptaszyckiego.

 

– 2 –

Kategorie wiekowe zawodów:

 

Kobiety     – urodzone  w 2000 r. do 1995 r.  kat. K 1,

– urodzone  w 1994 r. do 1985 r.   kat. K 2,

– urodzone  w 1984 r. do 1975 r.   kat. K 3,

– urodzone  w 1974 r  do 1965 r.   kat. K 4.

– urodzone  w 1964 r. do 1955 r.   kat. K 5,

– urodzone w  1954 r. i starsze      kat.  K6,

 

Mężczyźni     – urodzeni  w 2000 r. do 1995 r.   kat. M 1,

– urodzeni  w 1994 r. do 1985 r.   kat. M 2,

– urodzeni  w 1984 r. do 1975 r.   kat. M 3,

– urodzeni  w 1974 r  do 1965 r.   kat. M 4.

– urodzeni  w 1964 r. do 1955 r.   kat. M 5,

– urodzeni  w 1954 r. i starsi         kat. M 6,

Przy zgłoszeniu do zawodów należy przedłożyć wypełniony druk „Formularz Zgłoszeniowy”

( dotyczy osób startujących w VI Nowohuckim Biathlonie Rowerowym do 18 roku życia).

 

Sposób rozgrywania wyścigu

Zwycięzcą  zawodów w swojej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który w najkrótszym czasie przejedzie trasę wyścigu ok. 20 kilometrów zaliczając w trakcie jazdy strzelanie z karabinka pneumatycznego do biathlonek w postawie strzeleckiej stojącej,5 strzałów z odległości 10 m..

Za każdy niecelny strzał doliczana jest 1 minuta karna.

W przypadku, gdy zawodnicy w danej kategorii wiekowej, uzyskają jednakowe wyniki końcowe, o kolejności zajętego miejsca decyduje lepszy wynik uzyskany w strzelaniu.

Zawodnicy startują w grupach 5- cio osobowych dowolnie dobranych tylko z jednej kategorii, w odstępach czasowych 6 minutowych.

Po przejechaniu wytyczonej ¾  trasy,  zawodnicy meldują się na strzelnicy. Oddają tam po

5 strzałów w postawie strzeleckiej stojącej, z odległości 10 metrów do specjalnych tarcz „biathlonek”, po czym kontynuują jazdę do mety po wytyczonej trasie.

Za każdy niecelny strzał zawodnikowi dolicza się 1 minutę karną .

Nie odbycie strzelania   oznacza dyskwalifikację zawodnika.

Miejsce startu  i meta znajdują się przed bramą stadionu KS Hutnik przy ul Ptaszyckiego.

Strzelanie odbędzie się na strzelnicy LOK przy ulicy Jeżynowej.

Trasa Biathlonu będzie oznakowana,  zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych

i służby porządkowe. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne.

Ominięcie ich będzie karane dyskwalifikacją.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodnika muszą odbywać się w obrębie widoczności trasy w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie będzie decydował Organizator.

Organizator  zapewnia dyplomy i nagrody rzeczowe dla zawodników z poszczególnych kategorii wiekowych, którzy zajęli miejsca od 1 do 3.

 

Postanowienia końcowe

A. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko.

B. W trakcie zawodów zawodnicy są zobowiązani do :

1. W trakcie trwania zawodów uczestnicy poruszają się po trasie zgodnie z przepisami ruchu

drogowego z wyjątkiem miejsc i skrzyżowań kierowanych przez Policję i służby uprawnione

do kierowania ruchem.

2. Przestrzegania przepisów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

3. Przestrzegania przepisów Polskiego Związku Kolarskiego.

4. Przestrzegania postanowień w/w regulaminu.

5. Stosowania się do poleceń Organizatorów, sędziów,  instruktorów i służb porządkowych.

6. Rywalizacji sportowej w duchu fair play.

C. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez

publikowanie  własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Biathlonu,

wyników z danymi osobowymi itp. w mediach.

 

– 3 –

 

D. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu

uczestników na zawody i powrotu z nich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności

materialnej za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki i zaginione w trakcie trwania

zawodów.

Organizatorzy, wszystkie osoby z nią współpracujące, a także osoby związane z

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią  przed, w trakcie lub

po zawodach.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność

cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy

zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku

do organizatora.

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz

warunków Regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo

w w/w zawodach.

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna

     prawnego, poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.

     Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawane za wytłumaczenie.

 

E. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego Zawodów

w porozumieniu z Organizatorem.

F. Organizator może zasądzić następujące kary :

1. Upomnienie.

2. Dyskwalifikacja.

G. Protesty

Protesty do Organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów.

Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

 

Ze względu na pogodę o zmianach na trasie decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień niniejszego regulaminu,

o czym  zainteresowani zostaną  powiadomieni bezpośrednio przed zawodami.

 

 

Niniejszy Regulamin opracował :

Marian Zobek

 

Konsultant trasy:

Ryszard Wścisło

 

 

 

 

Write a comment:

Your email address will not be published.

   
     © 2022 Krakowska Olimpiada Młodzieży | MOS Wschód Kraków

Znajdź nas: